Definición de deleznaises

Acepciones de Deleznaises como plural de deleznáis

Categoría gramatical: 2ª persona plural del presente de indicativo de deleznarse, verbo, sustantivo
Categorías gramaticales y tiempos verbales de deleznaises explicados

  1. Escurrirse por una superficie, no afirmarse.
  2. Resbalarse, deslizarse..

Errores ortográficos comunes para deleznaises

Palabras más comunes que riman con deleznaises


Paises, Amunicionaises, Enhierbaises, Ensayalaises, Trasportaises, Farachaises, Desatancaises, Sobrexcitaises, Travesaises, Conjuramentaises, Desperezaises, Desapestaises, Repantingaises, Desusaises, Discursaises, Rencauchaises, Macaises, Desnervaises, Jasaises, Desdentaises, Desgradaises, Broquelaises, Confabulaises, Alcatifaises, Enjorquetaises, Trasformaises, Changueaises, Enditaises, Lapizaises, Salcochaises, Aquistaises, Defalcaises, Aborronaises, Bieldaises, Guagateaises, Reilaises, Desmarañaises, Amallaises, Deputaises, Desporrondingaises, Trasfiguraises, Desagraciaises, Abellacaises, Cotaises, Tumultuaises, Calendaises, Fecundizaises, Descangayaises, Asulcaises, Adocilaises, Interviuvaises, Abraises, Alijaraises, Avalentaises, Pirraises, Deleznaises, Sementaises, Noticiaises, Fugaises, Venezolanizaises, Atumultuaises, Malvezaises, Amalaises, Tesaurizaises, Adormentaises, Desubstanciaises, Mollificaises, Ahidalgaises, Hidroxilaises, Enerizaises, Exentaises, Traspiraises, Descampaises, Mixturaises, Coraises, Invigilaises, Aparroquiaises, Guachaises, Suputaises, Honoraises, Atosigaises, Ahinojaises, Atobaises, Trasbordaises, Mojonaises, Malingraises, Mundificaises, Atiriciaises, Enhechizaises, Cañaises, Viseaises, Unimismaises, Abotagaises, Desasociaises, Encomenzaises, Colerizaises, Transfloreaises, Abarcuzaises, Bizmaises, Transvasaises,

Palabras que riman con deleznaises
Poetisa del día

Poeta del día

© Todos los derechos reservados Buscapalabra.com

Ariiba